آمار نظرات
عملکرد دولت دوازدهم را در استان محروم سیستان و بلوچستان چگونه ارزیابی می کنید؟
خوب
% ۱۰۰
متوسط
% ۰
ضعیف
% ۰
جمع کل: ۱ رأی